Initial View on Census 2021 Output Content Design

Closed 23 May 2018

Opened 28 Feb 2018

Feedback updated 18 Dec 2018

We asked

We invited views on our initial proposed design of 2021 Census outputs and the dissemination channels for England and Wales.

The consultation covered all aspects of 2021 Census outputs. This included our plans for a flexible dissemination system to access the majority of census data, and the approach for statistical disclosure control for 2021 Census outputs. We also informed users of our plans for specialist products (including microdata and origin-destination products), geography and the use of administrative data to improve and supplement outputs.

We consulted with users to:

 • obtain feedback on our proposed design and method of dissemination for 2021 Census data
 • help us prioritise our future research and development of 2021 Census outputs
 • inform the order in which we release our products after 2021 Census
 • understand user requirements for a variety of census products

Gofynnon ni

Gwnaethom wahodd barn ar ein cynllun arfaethedig cychwynnol ar gyfer allbynnau Cyfrifiad 2021 a'r sianeli lledaenu ar gyfer Cymru a Lloegr.

Roedd yr ymgynghoriad yn cwmpasu pob agwedd ar allbynnau Cyfrifiad 2021, gan gynnwys ein cynlluniau ar gyfer system ledaenu hyblyg i gael gafael ar y mwyafrif o ddata'r cyfrifiad, a'r dull rheoli datgelu ystadegol ar gyfer allbynnau Cyfrifiad 2021. Gwnaethom hefyd roi gwybod i ddefnyddwyr am ein cynlluniau ar gyfer cynhyrchion arbenigol (gan gynnwys microdata a chynhyrchion tarddiad-cyrchfan), daearyddiaeth a defnyddio data gweinyddol i wella allbynnau a'u hategu.

Gwnaethom ymgynghori â defnyddwyr er mwyn:

 • cael adborth ar ein cynllun a'n dull lledaenu arfaethedig ar gyfer data Cyfrifiad 2021
 • ein helpu i flaenoriaethu ein hymchwil a'n gwaith o ddatblygu allbynnau Cyfrifiad 2021 yn y dyfodol
 • pennu ym mha drefn y byddwn yn rhyddhau ein cynhyrchion ar ôl Cyfrifiad 2021
 • deall gofynion defnyddwyr ar gyfer amrywiaeth o gynhyrchion y cyfrifiad

You said

We received 196 responses to the consultation, with more than half of these from local authorities.

Overall, users agreed with our proposed output content and approach for disseminating 2021 Census data.

Users told us:

 • they support our strategy to disseminate census data using a flexible dissemination system, and the associated statistical disclosure control approach
 • there is a need to obtain census data from a single point of access and have an option for downloading large volumes of data through an Application Programming Interface (API)
 • there is a clear need for receiving data about income derived from administrative data sources, especially at lower geographies to help users with analysis and service delivery
 • there is an overwhelming need for timely and accessible origin-destination data

Dywedoch Chi

Cawsom 196 o ymatebion i'r ymgynghoriad, gyda mwy na hanner oddi wrth awdurdodau lleol.

Ar y cyfan, roedd defnyddwyr yn cytuno â'n cynnwys allbynnau arfaethedig, ynghyd â'n dull o ledaenu data Cyfrifiad 2021.

Dywedodd defnyddwyr y canlynol wrthym:

 • maent yn cefnogi ein strategaeth i ledaenu data'r cyfrifiad gan ddefnyddio system ledaenu hyblyg a'r dull cysylltiedig o reoli datgelu ystadegol
 • mae angen cael data'r cyfrifiad o un pwynt mynediad a gallu lawrlwytho symiau mawr o ddata drwy Ryngwyneb Rhaglennu Cymwysiadau (API)
 • mae angen clir i gael data ar incwm sy'n deillio o ffynonellau data gweinyddol, yn enwedig ar lefelau daearyddol isel er mwyn helpu defnyddwyr i ddadansoddi a darparu gwasanaethau
 • mae angen sylweddol am ddata tarddiad-cyrchfan amserol a hygyrch

We did

We intend to:

 • continue to develop the products we outlined in the consultation
 • adopt the flexible dissemination system for census outputs and utilise its benefits beyond census and for other datasets
 • aim for a fully functioning flexible dissemination system to be available before census day to allow user familiarisation with the interface
 • continue to develop the statistical disclosure control methods and seek external assurance of our methods
 • continue to closely engage with users throughout the duration of the design and dissemination of outputs

Gwnelon ni

Rydym yn bwriadu gwneud y canlynol:

 • parhau i ddatblygu'r cynhyrchion a amlinellwyd yn ein hymgynghoriad
 • mabwysiadu'r system ledaenu hyblyg ar gyfer allbynnau'r cyfrifiad a manteisio arni y tu hwnt i'r cyfrifiad ac ar gyfer setiau data eraill
 • anelu at gyflwyno system ledaenu hyblyg gwbl weithredol a fydd ar gael cyn diwrnod y cyfrifiad er mwyn galluogi defnyddwyr i ymgyfarwyddo â'r rhyngwyneb
 • parhau i ddatblygu'r dulliau rheoli datgelu ystadegol a cheisio sicrwydd allanol ynghylch ein dulliau
 • parhau i weithio'n agos gyda defnyddwyr drwy gydol y gwaith o gynllunio a lledaenu allbynnau

Results updated 18 Dec 2018

Reports

Responses

All responses to this consultation have been published. The names of organisations and individuals have only been published if permission to do so was given by the respondent. Explore the responses.

 

Previous report

15  August  2018 - “You said”: A summary of the results

Introduction

Thank you to everyone who gave us their views by responding to the consultation on the design of 2021 Census outputs.

We invited views on our Initial View on 2021 Census Output Content Design between 28 February and 23 May 2018. This was with the aim of gathering feedback on our proposal for the design of 2021 Census outputs and dissemination channels for England and Wales.

The consultation covered all aspects of 2021 Census outputs. This included our plans for a flexible dissemination system to access most census data, and the approach for statistical disclosure control for 2021 Census outputs.

We also informed users of our plans for specialist products (including microdata and origin-destination products), geography and the use of administrative data to produce enhanced census outputs.

We consulted with users to:

 • obtain feedback on our proposed design and method of dissemination for 2021 Census data
 • help us prioritise our future research and development of 2021 Census outputs
 • inform the order in which we release our products after 2021 Census
 • understand user requirements for a variety of census products

We received 196 responses to the consultation and Figure 1 shows the number of responses by organisational sector.

The responses to the consultation will help us to prioritise our future research and development of 2021 Census outputs, including the way we order and prioritise our outputs products.

Figure 1: Responses by sector

Sector

Count

Percentage

Local authority

105

54

Academic/research

19

10

Charity and voluntary

16

8

Commercial

13

7

Public body (for example health, transport, emergency services)

12

6

Government department

10

5

Genealogist/family historian

4

2

Housing

2

1

Other

15

8

TOTAL

196

100*

*Individual percentages do not total 100% due to rounding. 

We’re currently undertaking a full evaluation of all the consultation responses using the evaluation criteria published as part of our initial view. This includes assessing responses to understand the strength of impact (positive, negative or none) of our intended design on the accessibility, flexibility and timeliness of outputs for users.

We’re also considering the type of work being carried out based on the Office for National Statistics (ONS) Approved Researcher Scheme definition of research being undertaken to “serve the public good”.

We plan to publish our response to the consultation in autumn 2018.

We’ll be engaging with users throughout the design of the 2021 Census outputs to ensure our proposed design continues to reflect user needs.

 

“Dywedoch Chi”: Crynodeb o'r canlyniadau

Cyflwyniad

Diolch i bawb a roddodd eu barn i ni drwy ymateb i'r ymgynghoriad ar gynllun allbynnau Cyfrifiad 2021.

Gwnaethom wahodd barn ar Barn Gychwynnol ar Gynllun Cynnwys Allbynnau Cyfrifiad 2021 rhwng 28 Chwefror a 23 Mai 2018. Y nod oedd casglu adborth ar ein cynnig ar gyfer cynllun allbynnau Cyfrifiad 2021 a'r sianeli lledaenu ar gyfer Cymru a Lloegr.

Roedd yr ymgynghoriad yn cwmpasu pob agwedd ar allbynnau Cyfrifiad 2021, gan gynnwys ein cynlluniau ar gyfer system ledaenu hyblyg i gael gafael ar y rhan fwyaf o ddata'r cyfrifiad, a'r dull rheoli datgelu ystadegol ar gyfer allbynnau Cyfrifiad 2021.

Gwnaethom hefyd roi gwybod i ddefnyddwyr am ein cynlluniau ar gyfer cynhyrchion arbenigol (gan gynnwys microdata a chynhyrchion tarddiad-cyrchfan), daearyddiaeth a defnyddio data gweinyddol i lunio allbynnau cyfrifiad gwell.

Gwnaethom ymgynghori â defnyddwyr er mwyn:

 • cael adborth ar ein cynllun a'n dull lledaenu arfaethedig ar gyfer data Cyfrifiad 2021
 • ein helpu i flaenoriaethu ein hymchwil a'n gwaith o ddatblygu allbynnau Cyfrifiad 2021 yn y dyfodol
 • pennu ym mha drefn y byddwn yn rhyddhau ein cynhyrchion ar ôl Cyfrifiad 2021
 • deall gofynion defnyddwyr ar gyfer amrywiaeth o gynhyrchion y cyfrifiad

Cawsom 196 o ymatebion i'r ymgynghoriad ac mae Ffigur 1 yn dangos nifer yr ymatebion fesul sector sefydliadol.

Bydd yr ymatebion i'r ymgynghoriad yn ein helpu i flaenoriaethu ein gwaith o ddatblygu allbynnau Cyfrifiad 2021 a'n hymchwil yn y dyfodol, gan gynnwys y ffordd rydym yn trefnu ac yn blaenoriaethu ein cynhyrchion allbynnau.

Ffigur 1: Ymatebion fesul sector

Sector

Nifer

Canran

Awdurdod lleol

105

54

Academaidd/ymchwil

19

10

Elusennol a gwirfoddol

16

8

Masnachol

13

7

Corff cyhoeddus (er enghraifft iechyd, trafnidiaeth, gwasanaethau brys)

12

6

Adran o'r llywodraeth

10

5

Achydd/hanesydd teulu

4

2

Tai

2

1

Arall

15

8

CYFANSWM

196

100*

*Nid yw'r canrannau unigol yn gwneud cyfanswm o 100% oherwydd talgrynnu.

Rydym yn cynnal gwerthusiad llawn o'r holl ymatebion a gafwyd i'r ymgynghoriad ar hyn o bryd, gan ddefnyddio'r meini prawf gwerthuso a gyhoeddwyd fel rhan o'n barn gychwynnol. Mae hyn yn cynnwys asesu'r ymatebion i ddeall cryfder effaith (cadarnhaol, negyddol neu ddim) ein cynllun bwriadedig ar hygyrchedd, hyblygrwydd ac amseroldeb allbynnau i ddefnyddwyr.

Files:

Published responses

View submitted responses where consent has been given to publish the response.

Overview

This consultation gave you the opportunity to respond to our initial proposed design of Census 2021 outputs and the dissemination channels for England and Wales.

We gathered your views on our initial design of Census 2021 outputs to ensure our proposal will meet your needs. This feedback will help us to prioritise our future research and development of Census 2021 outputs. It will also inform the order in which we release our products.

The consultation closed on 23 May 2018. We’ll publish our response to your feedback by autumn 2018.

If you wish to contact us about the consultation, please email the Census 2021 Outputs and Dissemination Team at census.outputs@ons.gov.uk.

Audiences

 • Anyone from any background

Interests

 • Business
 • Economy
 • Health
 • Labour market
 • Migration
 • Population
 • Statistics
 • Data
 • Formal consultations