Ymgynghoriad ar ddyfodol ystadegau ar y boblogaeth a mudo yng Nghymru a Lloegr

Closed 29 Oct 2023

Opened 29 Jun 2023

Feedback updated 14 Dec 2023

We asked

Cynhaliodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG) ymgynghoriad rhwng 29 Mehefin 2023 a 26 Hydref 2023 ar Ddyfodol Ystadegau am y Boblogaeth a Mudo yng Nghymru a Lloegr. Ei nod oedd rhoi gwybodaeth i ni am y ffordd y mae pobl yn defnyddio ein hystadegau am y boblogaeth a mudo. Roedd hefyd yn casglu adborth gan ddefnyddwyr ar ein cynigion ar gyfer datblygu'r ystadegau hyn yn y dyfodol. Ceir rhagor o fanylion yn ein dogfen ymgynghori.

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am yr ymgynghoriad yn nodi nifer yr ymatebion i'r ymgynghoriad yn ôl sector ac mae'n amlinellu sut y gwnaethom ymgysylltu â defnyddwyr ystadegau am y boblogaeth a mudo cyn ac yn ystod yr ymgynghoriad. Mae hefyd yn esbonio sut y byddwn yn cynnal ein dadansoddiad o'r ymatebion.   

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am yr ymgynghoriad yn nodi pwy a ymatebodd i'r ymgynghoriad ac mae'n amlinellu sut y gwnaethom ymgysylltu â defnyddwyr ystadegau am y boblogaeth a mudo cyn ac yn ystod yr ymgynghoriad. Mae hefyd yn esbonio sut y byddwn yn cynnal ein dadansoddiad o'r ymatebion. 

Mae SYG yn gyfrifol am lunio ystadegau am y boblogaeth ar gyfer Cymru a Lloegr. Dim ond yr ystadegau am y boblogaeth a mudo a luniwyd ar gyfer Cymru a Lloegr y mae'r ymgynghoriad yn eu cwmpasu, a chynhaliwyd cysylltiad agos â Llywodraeth Cymru drwy gydol y broses. Rydym yn parhau i gydweithio'n agos â'n partneriaid yng Nghofnodion Cenedlaethol yr Alban ac Asiantaeth Ystadegau ac Ymchwil Gogledd Iwerddon.

You said

Cawsom gyfanswm o 706 o ymatebion cyn diwedd yr ymgynghoriad. Mae'r tabl isod yn dangos sut y cynrychiolodd ymatebwyr eu hunain yn seiliedig ar y categorïau a roddwyd yn holiadur yr ymgynghoriad.

Sector

Niferoedd ar gyfer y cwestiwn “Pa sector y mae'r sefydliad yn perthyn iddo?”

Ymateb unigolion

366

Llywodraeth leol

147

Elusen neu gorff gwirfoddol

52

Llywodraeth ganolog

34

Corff cyhoeddus arall, er enghraifft iechyd, trafnidiaeth neu wasanaethau brys

31

Busnes, diwydiant neu fasnachol

21

Academaidd neu ymchwil

18

Crefydd neu ffydd

8

Gweinyddiaeth ddatganoledig a chyrff cysylltiedig

9

Arall*

20

Cyfanswm Terfynol

706

*Mae arall yn cynnwys ymatebion o sectorau fel Melinau Trafod, Newyddiaduraeth neu'r Cyfryngau; a gyfunwyd er mwyn osgoi datgeliad.

Nodyn - Mae ymatebion gyda mwy nag un awdur a enwyd wedi'u cynnwys, yn y tabl hwn, fel un ymateb

Gofynnwyd i'r defnyddwyr pam y mae ystadegau am y boblogaeth yn bwysig iddynt. Yn gyffredinol, roedd y prif resymau'n cynnwys:

 • Llywio polisi cyhoeddus cenedlaethol a lleol i roi'r strategaeth a'r wybodaeth orau
 • Monitro tueddiadau a newidiadau mewn cymunedau a phoblogaethau
 • Llywio penderfyniadau cyllid a dyrannu ynghylch gwasanaethau a ddarperir, er mwyn diwallu anghenion cymunedau lleol a grwpiau cymdeithasol  
 • Ymchwil academaidd a dadansoddiad manwl yn y cyfryw feysydd astudiaeth
 • Diddordeb personol ymatebwyr mewn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y broses o ddadansoddi data ar gyfer materion sy'n bwysig iddyn nhw neu eu sefydliad
 • Roedd nifer o'r ymatebwyr gan ddefnyddwyr data am y boblogaeth drwy gofnodion y Cyfrifiad at ddibenion hanes teulu a hanes cymdeithasol

We did

Cyn lansio'r ymgynghoriad, gwnaethom waith ymgysylltu wedi'i dargedu i godi ymwybyddiaeth a gwella hygyrchedd ein cynigion i'r eithaf. Roedd hyn yn cynnwys cyfres o gyfarfodydd ford gron mewn nifer o sectorau, lle gwnaethom geisio adborth ar ein dull o ymgynghori a hyrwyddo pwysigrwydd ymgysylltu â'r cynnig ym mhob sector. Roedd y cyfarfodydd bord gron hyn yn cwmpasu amrywiaeth eang o ddefnyddwyr, ond roeddem yn ymwybodol ei bod yn bosibl nad yw'r sgyrsiau hyn yn unig yn cynrychioli cyfanswm sail y defnyddwyr. 

Yn ystod y cyfnod ymgynghori ffurfiol, gwnaethom gyflwyno rhaglen ymgysylltu fawr i gyrraedd cynifer o ddefnyddwyr â phosibl. Gwnaethom ganolbwyntio ar ddarparu adnoddau er mwyn sicrhau bod defnyddwyr yn gallu cael gafael ar wybodaeth i roi ymateb ar sail gwybodaeth i holiadur yr ymgynghoriad. Gwnaed hyn drwy negeseuon e-bost, cylchlythyrau, cyfryngau cymdeithasol, cynadleddau, gweminarau, cyfarfodydd a digwyddiadau eraill. Fel rhan o'r ymgynghoriad, rhoddwyd holiadur i'r defnyddwyr rannu eu hadborth ar y cynigion a sut y byddai'n diwallu eu hanghenion.

Bydd yr ymatebion i'r ymgynghoriad yn llywio argymhelliad gan Awdurdod Ystadegau'r DU, ar gyngor yr Ystadegaydd Gwladol. Bydd yr argymhelliad hwn yn nodi sut y dylai'r SYG lunio ystadegau am y boblogaeth a mudo yn y dyfodol, yn seiliedig ar angen defnyddwyr i gael ystadegau am y boblogaeth a mudo. Byddwn yn cyhoeddi canlyniadau ein dadansoddiad yn 2024, ynghyd â'r argymhelliad.

Mae'r ymgynghoriad wedi rhoi cyfle i'r SYG ymgysylltu ag amrywiaeth eang o ddefnyddwyr, gan gynrychioli'r boblogaeth a chymunedau amrywiol, rydym yn eu gwasanaethu fel llunwyr ystadegau swyddogol ar gyfer Cymru a Lloegr. Fodd bynnag, nid yw'r gwaith o sgwrsio ac ymgysylltu â defnyddwyr yn dod i ben yma: bydd angen i ddefnyddwyr barhau i fod wrth wraidd yr hyn a wnawn yn y dyfodol. Wrth i ni fynd i'r afael â'r argymhelliad ffurfiol a datblygu ein cynllun ymchwil ar gyfer y dyfodol, byddwn yn parhau i adeiladu ar yr ymgysylltiad a gawsom drwy gydol yr ymgynghoriad ac yn ymgorffori cyfleoedd i gael rhagor o adborth gan ddefnyddwyr.  

Hoffem ddiolch i'r holl ymatebwyr am eu hadborth gwerthfawr, a fydd yn parhau i lywio ein gwaith yn y maes hwn.

Os hoffech gysylltu â ni am ein cynllun ymchwil ar gyfer y dyfodol, e-bostiwch FPMSenquiries@ons.gov.uk

Results updated 30 Oct 2023

Dechreuodd yr ymgynghoriad cyhoeddus hyn ar 29 Mehefin 2023 a daeth i ben ar 26 Hydref 2023. Rydym wrthi'n dadansoddi'r ymatebion. Byddwn yn cyhoeddi diweddariad ar yr ymgynghoriad yma erbyn 18 Ionawr 2024, a fydd yn rhoi gwybodaeth am nifer yr ymatebion a gawsom a'r dulliau rydym yn eu defnyddio yn ein gwaith dadansoddi. 

Bydd ymatebion i'r ymgynghoriad yn llywio argymhelliad i'r Llywodraeth gan Awdurdod Ystadegau'r DU, yn unol â chyngor yr Ystadegydd Gwladol. Bydd yr argymhelliad hwn yn nodi sut y dylai'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG) gynhyrchu ystadegau am y boblogaeth a mudo yng Nghymru a Lloegr yn y dyfodol, yn seiliedig ar anghenion defnyddwyr. Caiff dadansoddiad o'r ymatebion i'r ymgynghoriad ei gyhoeddi ar y cyd â'r argymhelliad.  

Hoffem ddiolch i'r holl ymatebwyr am eu hadborth gwerthfawr, a fydd yn parhau i lywio ein gwaith yn y maes hwn.  

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ein hymchwil hyd yn hyn, ewch i'n tudalen am allbynnau ymchwil gan ddefnyddio data gweinyddol

Overview

Mae'r ymgynghoriad hwn hefyd ar gael yn Saesneg.

Ein cynlluniau trawsnewid

Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), rydym am glywed eich barn am ein cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer trawsnewid ein hystadegau poblogaeth a mudo. Mae'r ystadegau hyn yn cwmpasu amrywiaeth eang o feysydd, gan gynnwys nodweddion cartrefi, cyflogaeth, iechyd, crefydd a mudo rhyngwladol.

Mae ystadegau am y boblogaeth sy’n amserol ac o ansawdd uchel yn hanfodol wrth sicrhau bod pobl yn derbyn y gwasanaethau a chefnogaeth y maent yn eu hangen o fewn cymunedau a ledled y wlad. Rydym yn ymgynghori i sicrhau bod yr ystadegau a'r dadansoddiadau rydym yn eu cynhyrchu am y boblogaeth a mudo yn parhau i ddiwallu anghenion newidiol y rhai sy'n llunio polisïau, dinasyddion a phobl eraill sy'n defnyddio'r data. Dylai ein hystadegau roi gwybodaeth reolaidd, glir, amserol a manwl am gymdeithas i chi. Rydym hefyd am wella cwmpas a chywirdeb ein hystadegau dros amser. I wneud yn siŵr ein bod yn diwallu eich anghenion, mae angen eich adborth arnom ar ein cynigion.

Mae’r ddogfen ymgynghori yn esbonio cynigion y SYG i greu system gynaliadwy ar gyfer cynhyrchu ystadegau hanfodol a chyfredol am y boblogaeth. I wneud hyn byddai'r system yn bennaf yn defnyddio data gweinyddol megis data ar drethi neu fudd-daliadau, wedi’i ategu gan ddata arolwg ac ystod ehangach o ffynonellau data. Gallai hyn wella’r data mae’r SYG yn cynhyrchu bob blwyddyn yn sylweddol, a gallai ddisodli’r ddibyniaeth bresennol ar y cyfrifiad bob deng mlynedd. Mae’r ymgynghoriad hyn yn edrych am safbwyntiau ar sut mae’r cynigion yn diwallu anghenion defnyddwyr ystadegau’r SYG o gymharu â system sy’n seiliedig ar gyfrifiad.

Darganfyddwch ragor am sut y byddem yn bwriadu darparu ystadegau am y boblogaeth yn y dyfodol trwy wylio ein fideo am y daith tuag at drawsnewid. Mae'r fideo hwn hefyd ar gael gydag Iaith Arwyddion Prydain

Pwy ddylai gymryd rhan?

Croesawn gyfraniadau gan bob defnyddiwr. Mae hyn yn cynnwys defnyddwyr profiadol ystadegau’r SYG a'r rhai sydd am ddefnyddio data’r SYG am y boblogaeth a mudo am y tro cyntaf. Rydym yn gwerthfawrogi adborth pawb.

Sut i gymryd rhan

Cyn i chi gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, gallwch ddysgu mwy am ein cynlluniau arfaethedig yn y ddogfen ymgynghori isod. Mae hyn ar gael yn Gymraeg a Saesneg ac mae’n hygyrch i’r rhai sydd yn defnyddio darllenwyr sgrin.

Pan fyddwch yn llenwi'r holiadur, dim ond yr adran gyntaf, ‘Amdanoch chi’ sy'n orfodol, mae pob adran arall yn ddewisol. Mae hyn yn golygu y gallwch ddewis ar beth yr hoffech wneud sylwadau.

Gofynnwn i chi ystyried ein cynigion ac ymateb i'r ymgynghoriad hwn. Bydd cael gwell dealltwriaeth o'ch anghenion a'ch blaenoriaethau yn ein helpu ni i lywio ein cynlluniau ar gyfer yr ystadegau pwysig hyn.

Gallwch gysylltu â’r SYG am gymorth neu wybodaeth bellach am yr ymgynghoriad yma drwy ebostio 2023consultation@ons.gov.uk

Diolch.

Audiences

 • Anyone from any background

Interests

 • Migration
 • Population
 • Statistics
 • Data
 • Formal consultations