Census 2021 outputs: content design and release phase proposals

Closed 5 Oct 2021

Opened 13 Jul 2021

Feedback updated 16 Dec 2021

We asked

We, the Office for National Statistics (ONS), invited views on our proposals for the content design and release of Census 2021 outputs for England and Wales. In the proposals, we outlined how we plan to release census data and analysis in a phased approach.  

The consultation questions covered all phases of the release schedule. These phases are: 

 • phase one: population estimates cross tabulated by age and sex, household estimates and other univariate data published as part of topic summaries or area profiles 

 • phase two: multivariate data for the usual resident, household and communal establishment population bases 

 • phase three: alternative population bases, small populations, origin-destination and microdata 

 • beyond 2023: UK data and more complex analysis 

Gofynnon ni 

Gwnaethom ni, y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), wahodd sylwadau am ein cynigion ar gynllun cynnwys a rhyddhau allbynnau Cyfrifiad 2021 ar gyfer Cymru a Lloegr. Yn y cynigion, amlinellwyd sut rydym yn bwriadu rhyddhau data'r cyfrifiad a gwaith dadansoddi fesul tipyn.  

Roedd cwestiynau'r ymgynghoriad yn cwmpasu pob cam o'r amserlen datganiadau. Mae'r rhain yn cynnwys: 

 • cam un: amcangyfrifon o'r boblogaeth wedi'u croesdablu yn ôl oedran a rhyw, amcangyfrifon o gartrefi a data unamryweb eraill a gyhoeddwyd fel rhan o grynodebau o bynciau neu broffiliau ardal 

 • cam dau: data amlamrywedd ar gyfer seiliau poblogaeth preswylwyr arferol, cartrefi a sefydliadau cymunedol 

 • cam tri: seiliau poblogaeth amgen, poblogaethau bach, data tarddiad-cyrchfan a microdata 

 • y tu hwnt i 2023: data'r DU a gwaith dadansoddi mwy cymhleth 

You said

We received a total of 312 responses to the consultation. Of these, 240 were submitted by people in their professional capacity, including 211 on behalf of an organisation.  

You can find the feedback from respondents about the phase one products of the Census 2021 outputs and analysis release schedule in part one of our consultation response. 

In general, respondents said they supported our phase one proposals. However, they did request some specific changes and additions. We’ve provided detail of respondents' requests in the Census 2021 outputs consultation response: part one (pdf, 634KB) document, in the “Phase one conclusions” sections. In the document, we also share the reasons respondents gave for the changes they’re requesting to our phase one proposals.  

You can find the original proposals related to phase one in the consultation document (pdf, 929KB).  They’re in "Section 2: Shape of the outputs and analysis release schedule" and "Section 3: Main changes to variables compared to the 2011 Census”. 

Respondents also fed back about the later phases of our release schedule. We will discuss what they said in part two of our consultation response, to be published in early 2022. 

Dywedoch chi  

Cawsom gyfanswm o 312 o ymatebion i'r ymgynghoriad. O'r rhain, roedd 240 gan bobl mewn rhinwedd broffesiynol, gan gynnwys 211 ar ran sefydliad.  

Gallwch ddod o hyd i adborth yr ymatebwyr ar gynhyrchion cam un amserlen datganiadau allbynnau a gwaith dadansoddi Cyfrifiad 2021 yn rhan un o'n hymateb i'r ymgynghoriad. 

Yn gyffredinol, dywedodd ymatebwyr eu bod o blaid cynigion cam un. Fodd bynnag, gofynnwyd am rai newidiadau ac ychwanegiadau penodol. Rydym wedi darparu manylion ceisiadau ymatebwyr yn yr ymateb i'r ymgynghoriad ar allbynnau Cyfrifiad 2021: dogfen rhan un (pdf, 634KB), yn yr adrannau “Casgliadau cam un”. Yn y ddogfen, rydym hefyd yn rhannu rhesymau ymatebwyr dros y newidiadau y gofynnir amdanynt i gynigion cam un.  

Mae cynigion gwreiddiol cam un yn y ddogfen ymgynghori (pdf, 1MB). Fe'u darperir yn "Adran 2: Ffurf yr amserlen ar gyfer rhyddhau allbynnau a gwaith dadansoddi ac "Adran 3: Prif newidiadau i newidynnau o gymharu â Chyfrifiad 2011”. 

Hefyd rhoddodd ymatebwyr adborth ar gamau diweddarach ein hamserlen datganiadau. Byddwn yn trafod yr hyn a ddywedwyd ganddynt yn rhan dau o'n hymateb i'r ymgynghoriad, a gyhoeddir ddechrau 2022. 

We did

We’ve been evaluating respondents’ feedback on our phase one proposals. We reviewed each request to assess if a minimum strength of need was provided for us to consider making the requested change. We then grouped respondents’ requests under one of the following three categories.   

These categories are: 

 1. not enough user need to consider changing the existing proposal 

 1. enough user need, and we’re now assessing the feasibility of changing the proposal 

 1. enough user need, and we’re able to change the proposal 

Where we need to consider the feasibility of a request, we will consider factors such as statistical disclosure, data quality and cost. As such, users should not draw conclusions about our decisions for Census 2021 outputs based on this report alone.  

We’ve provided a full list of our proposed changes to the phase one proposals, based on respondent feedback, in the Census 2021 outputs consultation response: part one (pdf, 634KB) document. These are listed in the “Summary of changes to phase one proposals” section. 

We’re currently evaluating responses about the later phases of our release schedule. We will address these in part two of our consultation response, which we will publish in early 2022.  

Once our plans for each phase of the release schedule are finalised, we will publish the detail of those plans.  

Gwnelon ni 

Rydym wedi bod yn gwerthuso adborth ymatebwyr ar ein cynigion ar gam un. Gwnaethom adolygu pob cais i asesu a oedd angen digon cryf i ni ystyried gwneud y newid. Yna cafodd ceisiadau ymatebwyr eu grwpio o dan un o’r tri chategori canlynol.  

Y categorïau hyn yw: 

 1. Dim digon o angen ymhlith defnyddwyr i ystyried newid y cynnig presennol 

 1. Digon o angen ymhlith defnyddwyr, ac rydym nawr yn asesu ymarferoldeb newid y cynnig 

 1. Digon o angen ymhlith defnyddwyr, a gallwn newid y cynnig 

Lle mae angen i ni ystyried ymarferoldeb cais, byddwn yn ystyried ffactorau megis datgelu ystadegol, ansawdd data a chost. Fel y cyfryw, ni ddylai defnyddwyr ddod i gasgliadau ynghylch ein penderfyniadau ar gyfer allbynnau Cyfrifiad 2021 yn seiliedig ar yr adroddiad hwn yn unig.  

Rydym wedi darparu rhestr lawn o'n newidiadau arfaethedig i gynigion cam un, yn seiliedig ar adborth ymatebwyr, yn nogfen yr ymateb i ymgynghoriad allbynnau Cyfrifiad 2021: rhan un (pdf, 634KB). Rhestrir y rhain yn yr adran “Crynodeb o'r newidiadau i gynigion cam un”. 

Rydym wrthi'n gwerthuso ymatebion ynghylch camau diweddarach ein hamserlen datganiadau. Byddwn yn edrych ar y rhain yn rhan dau o'n hymateb i'r ymgynghoriad, a gyhoeddir ddechrau 2022.  

Unwaith y bydd gennym fersiwn derfynol ein cynlluniau ar gyfer pob cam o'r amserlen datganiadau, byddwn yn cyhoeddi manylion y cynlluniau hynny.  

Results updated 10 Jan 2022

Files:

Overview

This consultation gave the public the opportunity to respond to our proposals for the content design and release of Census 2021 outputs for England and Wales.  

The feedback respondents gave will help us determine the final design of Census 2021 outputs and identify any new user needs that Census 2021 outputs can help to address.  

We’ve provided links to the original proposals and supporting consultation documents in the “related links” section at the bottom of the page.   

Trosolwg Trosolwg 

Rhoddodd yr ymgynghoriad hwn y cyfle i'r cyhoedd ymateb i'n cynigion ar gynllun cynnwys a rhyddhau allbynnau Cyfrifiad 2021 ar gyfer Cymru a Lloegr. 

Bydd adborth yr ymatebwyr yn ein helpu i bennu cynllun terfynol allbynnau Cyfrifiad 2021 a nodi unrhyw anghenion newydd sydd gan ddefnyddwyr y gall allbynnau Cyfrifiad 2021 helpu i'w diwallu.  

Rydym wedi darparu dolenni i'r cynigion gwreiddiol a dogfennau ymgynghori ategol yn yr adran “related links” ar waelod y dudalen. 

 

Audiences

 • Anyone from any background

Interests

 • Business
 • Crime
 • Economy
 • Health
 • Labour market
 • Migration
 • Population
 • Statistics
 • Data
 • Formal consultations