Census 2021 outputs: content design and release phase proposals

Closes 5 Oct 2021

Opened 13 Jul 2021

Overview

The census is a survey that happens every 10 years and gives us a picture of all the people and households in England and Wales. All kinds of organisations, from local authorities to charities, use the information to help provide the services we all need, including transport, education, and healthcare.

The census has always changed with the times to better meet users’ needs, make better use of technology, introduce new questions, and change or replace existing questions. To enable us at the Office for National Statistics (ONS) to meet these changing needs, we engage with data users throughout the development cycle of the census.

This consultation is part of that engagement process. It follows and builds upon feedback gathered from previous consultations, including:

Why your views matter

Due to the coronavirus (COVID-19) pandemic and Brexit, the UK is facing rapid societal change.  This means the priority now, perhaps more than ever, is for us to deliver timely, accurate statistics that help people understand that change. Organisations can use that understanding to inform their decision-making and service provision.

Through this consultation we want to get an updated view from users of exactly what they need from census data and analysis. This is so that the outputs we produce help to answer the most important questions facing society today. Importantly, we also want to hear from users on their needs in topic areas that may be subject to rapid change since Census 2021.  Examples of these areas are health, employment and travel to work.

It’s part of a range of stakeholder engagement activities, including webinars, user working groups and ancillary publications. Together these will allow the ONS to make decisions on the final design of the Census 2021 outputs for England and Wales.  It will also feed into decisions about UK-level statistics. 

What we are asking

We’d like to hear your feedback on the proposals outlined throughout the questionnaire. 

These proposals cover the release of census data and a proposed programme of analysis, to draw insights from that data. There are questions that seek your feedback on:

 • the shape of the outputs and analysis release schedule
 • main changes to variables compared to the 2011 Census
 • proposals for feasibility work to derive new variables
 • population-base specifications
 • taking a census in a period of change
 • paradata

We provide detailed further information in the supporting documents entitled ‘Draft proposals for outputs data content’ and ‘Census 2021 analysis programme proposals’ available at the bottom of this page.

How to respond

We welcome contributions from all census users, from those who are experienced users of census data to those who are looking to use census data for the first time.

We strongly encourage you to respond by filling in the online questionnaire.

We've structured the questionnaire into eight sections, to help you find the topics that you’d like to consult on. Each section begins with an information page, followed by one or more question pages. The only mandatory questions are those in section one, which ask about you and any organisation your response may be representing. In each subsequent section, the information page provides the relevant reading from the consultation document that you will need to answer the detailed questions in the pages that follow.

In each section we provide our current thinking. Areas where we are seeking user views are highlighted using statements in bold that start "We'd like to know". There are detailed questions designed to help users provide a response to each of these statements within the questionnaire.

You can also respond by email or post, using the downloadable versions of the consultation document and questionnaire. 

Send responses by email to: census.outputs@ons.gov.uk

Send responses by post to: Census Outputs Consultation, Office for National Statistics, Segensworth Road, Titchfield, Hampshire, PO15 5RR

How we will evaluate your responses

We will use the information you provide to:

 • assess the strength of user needs for the requested census data based on the purpose for which it’s being requested
 • prioritise the development of proposed outputs products
 • help us finalise our plans for Census 2021 outputs

We will then measure against other factors when considering how the publication of data will serve the public good. These factors include data quality and disclosure of personal information risk.

We need census users’ help to ensure that the census outputs are relevant and credible. So, please take the time to share your views through this consultation. Together we can make sure we produce outputs that allow us to understand as much as we need to about the population in 2021.

Consultation details

Issued: 13/07/2021

Respond by: 05/10/2021

We will publish a response to the consultation approximately 12 weeks after the consultation date.

We will publish the final design of Census 2021 outputs, in the form of a Census 2021 Outputs Prospectus, by February 2022.
 

Accessibility

We can provide all material relating to this consultation in braille, large-print or audio formats on request. You can request British Sign Language interpreters for any supporting events.

We strongly encourage you to respond by filling in the online questionnaire.

 

Allbynnau Cyfrifiad 2021: cynigion cynllun cynnwys a chamau datganiadau

Trosolwg

Arolwg sy'n digwydd bob 10 mlynedd yw'r cyfrifiad ac mae'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr. Mae pob math o sefydliadau, o awdurdodau lleol i elusennau, yn defnyddio'r wybodaeth er mwyn helpu i ddarparu'r gwasanaethau sydd eu hangen ar bob un ohonom ni, gan gynnwys trafnidiaeth, addysg a gofal iechyd.

Mae'r cyfrifiad bob amser wedi newid gyda'r oes i ddiwallu anghenion defnyddwyr yn well, defnyddio technoleg yn well, cyflwyno cwestiynau newydd, a newid cwestiynau presennol neu gyflwyno rhai newydd yn eu lle. Er mwyn ein galluogi ni yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) i ddiwallu'r anghenion newidiol hyn, rydym ni'n ymgysylltu â defnyddwyr data drwy gydol cylch datblygu'r cyfrifiad.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn rhan o'r broses ymgysylltu honno. Mae'n dilyn ac yn adeiladu ar yr adborth o ymgynghoriadau blaenorol, gan gynnwys:

Pam rydym ni'n ymgynghori

O ganlyniad i bandemig y coronafeirws (COVID-19) a Brexit, mae'r Deyrnas Unedig yn wynebu cyfnod o newid cymdeithasol cyflym. Mae hyn yn golygu mai'r flaenoriaeth nawr, efallai yn fwy nag erioed, yw darparu ystadegau amserol a chywir sy'n helpu pobl i ddeall y newid hwnnw. Gall sefydliadau ddefnyddio'r ddealltwriaeth honno i lywio eu penderfyniadau a'r gwasanaeth a ddarperir ganddynt.

Drwy'r ymgynghoriad hwn, rydym am gael y farn ddiweddaraf gan ddefnyddwyr am beth yn union sydd ei angen arnyn nhw o ddata a dadansoddiad y cyfrifiad. Mae hyn er mwyn i'r allbynnau rydym ni'n eu cynhyrchu helpu i ateb y cwestiynau pwysicaf sy'n wynebu cymdeithas heddiw. Yn bwysicaf oll, hoffem glywed hefyd gan ddefnyddwyr am eu hanghenion mewn meysydd pwnc a all newid yn gyflym ar ôl Cyfrifiad 2021. Mae enghreifftiau o'r meysydd hyn yn cynnwys iechyd, cyflogaeth a theithio i'r gwaith.

Mae'n rhan o amrywiaeth o weithgareddau ymgysylltu â rhanddeiliaid, gan gynnwys gweminarau, gweithgorau defnyddwyr a chyhoeddiadau ategol. Gyda'i gilydd, bydd y rhain yn galluogi SYG i wneud penderfyniadau ar gynllun terfynol allbynnau Cyfrifiad 2021 ar gyfer Cymru a Lloegr.  Bydd hefyd yn bwydo i mewn i benderfyniadau am ystadegau ar lefel y Deyrnas Unedig. 

Yr hyn rydym ni'n ei ofyn

Hoffem glywed eich adborth ar y cynigion sydd wedi'u hamlinellu yn yr holiadur. 

Mae'r cynigion hyn yn cynnwys rhyddhau data'r cyfrifiad a rhaglen ddadansoddi arfaethedig, er mwyn defnyddio gwybodaeth o'r data hynny. Mae cwestiynau sy'n gofyn am eich adborth ar y canlynol:

 • ffurf yr allbynnau ac amserlen rhyddhau'r dadansoddiad
 • prif newidiadau i newidynnau o gymharu â Chyfrifiad 2011
 • cynigion ar gyfer gwaith dichonoldeb i gyfrifo newidynnau newydd
 • manylebau'r sail boblogaeth
 • cwblhau'r cyfrifiad yn ystod cyfnod o newid
 • paradata

Rydym ni'n darparu rhagor o wybodaeth fanwl yn y dogfennau ategol o’r enw ‘Cynigion drafft ar gyfer cynnwys data allbynnau’ a ‘Cynigion rhaglen ddadansoddi Cyfrifiad 2021’ sydd ar gael ar waelod y dudalen hon.

Sut i ymateb

Rydym ni'n eich annog yn gryf i ymateb drwy gwblhau'r holiadur ar-lein.

Rydym ni wedi rhannu'r holiadur yn wyth adran, er mwyn eich helpu chi i weld y pynciau yr hoffech chi ymgynghori yn eu cylch. Mae pob adran yn dechrau gyda thudalen wybodaeth, a bydd un neu fwy o dudalennau cwestiynau yn dilyn. Yr unig gwestiynau gorfodol yw'r rhai yn adran un, sy'n gofyn amdanoch chi ac unrhyw sefydliad y mae eich ymateb yn ei gynrychioli. Ym mhob adran ddilynol, mae'r dudalen wybodaeth yn darparu'r testun perthnasol o'r ddogfen ymgynghori y bydd angen i chi ei ddarllen i ateb y cwestiynau manwl yn y tudalennau sy'n dilyn.

Gallwch hefyd ymateb drwy e-bost neu drwy'r post, gan ddefnyddio'r fersiynau o'r ddogfen ymgynghori a'r holiadur sydd ar gael i'w lawrlwytho. Mae'r rhain ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Anfonwch ymatebion drwy e-bost i: census.outputs@ons.gov.uk

Anfonwch ymatebion drwy'r post i: Census Outputs Consultation, Office for National Statistics, Segensworth Road, Titchfield, Hampshire, PO15 5RR

Sut y byddwn ni'n gwerthuso eich ymatebion

Byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu i wneud y canlynol:

 • asesu cryfder anghenion defnyddwyr ar gyfer data'r cyfrifiad y gofynnwyd amdanynt yn seiliedig ar ddiben gofyn am y data
 • blaenoriaethu'r broses o ddatblygu cynhyrchion allbynnau arfaethedig
 • ein helpu i gwblhau ein cynlluniau ar gyfer allbynnau Cyfrifiad 2021

Yna, byddwn yn mesur yn erbyn ffactorau eraill wrth ystyried sut y bydd cyhoeddi'r data o fudd i'r cyhoedd. Mae'r ffactorau hyn yn cynnwys ansawdd data a datgelu risg gwybodaeth bersonol.

Mae angen help defnyddwyr y cyfrifiad arnom ni er mwyn sicrhau bod allbynnau’r cyfrifiad yn berthnasol ac yn gredadwy. Felly, cymerwch amser i fynegi eich barn drwy'r ymgynghoriad hwn. Gyda'n gilydd, gallwn sicrhau ein bod yn cynhyrchu allbynnau sy'n ein galluogi i ddeall cymaint ag sydd ei angen am y boblogaeth yn 2021.

Hygyrchedd
Gallwn ddarparu'r holl ddeunydd sy'n ymwneud â'r ymgynghoriad hwn mewn fformatau braille, print mawr neu sain ar gais. Gallwch wneud cais am ddehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau ategol.

Give us your views

Audiences

 • Anyone from any background

Interests

 • Business
 • Crime
 • Economy
 • Health
 • Labour market
 • Migration
 • Population
 • Statistics
 • Data
 • Formal consultations