Census 2021 outputs: content design and release phase proposals

Closed 5 Oct 2021

Opened 13 Jul 2021

Overview

The consultation has now closed – updated 6 October 2021.
 
Thank you to everyone who gave us their views by responding to this consultation on the content design and release phase proposals for Census 2021 outputs.  The consultation has now closed, and we are no longer accepting new responses. 

We are currently undertaking a full evaluation of all the consultation responses and plan to publish an initial response in December 2021.   

In the new year, we will publish our detailed plans for the for first release phase of Census 2021 outputs.  These plans will consider the feedback we have received in this consultation.   

Information on why we conducted this consultation is outlined in the sections below. The full list of proposals we consulted on and supporting consultation documents are available for download under the ‘Related links’ section at the bottom of this page. 

Introduction

The census is a survey that happens every 10 years and gives us a picture of all the people and households in England and Wales. All kinds of organisations, from local authorities to charities, use the information to help provide the services we all need, including transport, education, and healthcare.

The census has always changed with the times to better meet users’ needs, make better use of technology, introduce new questions, and change or replace existing questions. To enable us at the Office for National Statistics (ONS) to meet these changing needs, we engage with data users throughout the development cycle of the census.

This consultation is part of that engagement process. It follows and builds upon feedback gathered from previous consultations, including:

Why your views matter

Due to the coronavirus (COVID-19) pandemic and Brexit, the UK is facing rapid societal change.  This means the priority now, perhaps more than ever, is for us to deliver timely, accurate statistics that help people understand that change. Organisations can use that understanding to inform their decision-making and service provision.

Through this consultation we want to get an updated view from users of exactly what they need from census data and analysis. This is so that the outputs we produce help to answer the most important questions facing society today. Importantly, we also want to hear from users on their needs in topic areas that may be subject to rapid change since Census 2021.  Examples of these areas are health, employment and travel to work.

It’s part of a range of stakeholder engagement activities, including webinars, user working groups and ancillary publications. Together these will allow the ONS to make decisions on the final design of the Census 2021 outputs for England and Wales.  It will also feed into decisions about UK-level statistics. 

What we are asking

These proposals cover the release of census data and a proposed programme of analysis, to draw insights from that data. There are questions that seek your feedback on:

 • the shape of the outputs and analysis release schedule
 • main changes to variables compared to the 2011 Census
 • proposals for feasibility work to derive new variables
 • population-base specifications
 • taking a census in a period of change
 • paradata

We provide detailed further information in the supporting documents entitled ‘Draft proposals for outputs data content’ and ‘Census 2021 analysis programme proposals’ available at the bottom of this page.

How we will evaluate your responses

We will use the information you provide to:

 • assess the strength of user needs for the requested census data based on the purpose for which it’s being requested
 • prioritise the development of proposed outputs products
 • help us finalise our plans for Census 2021 outputs

We will then measure against other factors when considering how the publication of data will serve the public good. These factors include data quality and disclosure of personal information risk.

Accessibility

We can provide all material relating to this consultation in braille, large-print or audio formats on request. You can request British Sign Language interpreters for any supporting events.

Allbynnau Cyfrifiad 2021: cynigion cynllun cynnwys a chamau datganiadau

Trosolwg

Mae'r ymgynghoriad bellach wedi cau – diweddarwyd 6 Hydref 2021 
 
Diolch i bawb a roddodd eu barn i ni drwy ymateb i'r ymgynghoriad hwn ar gyfer cynigion cynllun cynnwys a chamau datganiadau allbynnau Cyfrifiad 2021.  Mae'r ymgynghoriad bellach wedi cau ac nid ydym yn derbyn ymatebion newydd mwyach.  

Rydym wrthi'n cynnal gwerthusiad llawn o'r holl ymatebion i'r ymgynghoriad ar hyn o bryd ac yn bwriadu cyhoeddi ymateb cychwynnol ym mis Rhagfyr 2021.  

Yn y flwyddyn newydd, byddwn yn cyhoeddi ein cynlluniau manwl ar gyfer cam datganiadau cyntaf allbynnau Cyfrifiad 2021. Bydd y cynlluniau hyn yn ystyried yr adborth rydym wedi'i gael i'r ymgynghoriad hwn.  

Rhoddir gwybodaeth am y rheswm dros gynnal yr ymgynghoriad hwn yn yr adrannau isod. Mae'r rhestr lawn o'r cynigion y gwnaethom ymgynghori arnynt a dogfennau ategol yr ymgynghoriad ar gael i'w lawrlwytho o dan yr adran ‘Dolenni cysylltiedig’ ar waelod y dudalen hon.  

Cyflwyniad 

Arolwg sy'n digwydd bob 10 mlynedd yw'r cyfrifiad ac mae'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr. Mae pob math o sefydliadau, o awdurdodau lleol i elusennau, yn defnyddio'r wybodaeth er mwyn helpu i ddarparu'r gwasanaethau sydd eu hangen ar bob un ohonom ni, gan gynnwys trafnidiaeth, addysg a gofal iechyd.

Mae'r cyfrifiad bob amser wedi newid gyda'r oes i ddiwallu anghenion defnyddwyr yn well, defnyddio technoleg yn well, cyflwyno cwestiynau newydd, a newid cwestiynau presennol neu gyflwyno rhai newydd yn eu lle. Er mwyn ein galluogi ni yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) i ddiwallu'r anghenion newidiol hyn, rydym ni'n ymgysylltu â defnyddwyr data drwy gydol cylch datblygu'r cyfrifiad.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn rhan o'r broses ymgysylltu honno. Mae'n dilyn ac yn adeiladu ar yr adborth o ymgynghoriadau blaenorol, gan gynnwys:

 • Cyfrifiad 2021 – Barn gychwynnol ar gynnwys ar gyfer Cymru a Lloegr (2015)
 • Barn Gychwynnol ar Gynllun Cynnwys Allbynnau Cyfrifiad 2021 (2018)
 • Polisi Daearyddiaeth Allbynnau, cynhyrchion a gwasanaethau Cyfrifiad 2021 SYG (2020)
 • Ymgynghoriad Data Cynhwysol Awdurdod Ystadegau'r Deyrnas Unedig (2020)

Pam rydym ni'n ymgynghori

O ganlyniad i bandemig y coronafeirws (COVID-19) a Brexit, mae'r Deyrnas Unedig yn wynebu cyfnod o newid cymdeithasol cyflym. Mae hyn yn golygu mai'r flaenoriaeth nawr, efallai yn fwy nag erioed, yw darparu ystadegau amserol a chywir sy'n helpu pobl i ddeall y newid hwnnw. Gall sefydliadau ddefnyddio'r ddealltwriaeth honno i lywio eu penderfyniadau a'r gwasanaeth a ddarperir ganddynt.

Drwy'r ymgynghoriad hwn, rydym am gael y farn ddiweddaraf gan ddefnyddwyr am beth yn union sydd ei angen arnyn nhw o ddata a dadansoddiad y cyfrifiad. Mae hyn er mwyn i'r allbynnau rydym ni'n eu cynhyrchu helpu i ateb y cwestiynau pwysicaf sy'n wynebu cymdeithas heddiw. Yn bwysicaf oll, hoffem glywed hefyd gan ddefnyddwyr am eu hanghenion mewn meysydd pwnc a all newid yn gyflym ar ôl Cyfrifiad 2021. Mae enghreifftiau o'r meysydd hyn yn cynnwys iechyd, cyflogaeth a theithio i'r gwaith.

Mae'n rhan o amrywiaeth o weithgareddau ymgysylltu â rhanddeiliaid, gan gynnwys gweminarau, gweithgorau defnyddwyr a chyhoeddiadau ategol. Gyda'i gilydd, bydd y rhain yn galluogi SYG i wneud penderfyniadau ar gynllun terfynol allbynnau Cyfrifiad 2021 ar gyfer Cymru a Lloegr.  Bydd hefyd yn bwydo i mewn i benderfyniadau am ystadegau ar lefel y Deyrnas Unedig. 

Yr hyn rydym ni'n ei ofyn

Mae'r cynigion hyn yn cynnwys rhyddhau data'r cyfrifiad a rhaglen ddadansoddi arfaethedig, er mwyn defnyddio gwybodaeth o'r data hynny. Mae cwestiynau sy'n gofyn am eich adborth ar y canlynol:

 • ffurf yr allbynnau ac amserlen rhyddhau'r dadansoddiad
 • prif newidiadau i newidynnau o gymharu â Chyfrifiad 2011
 • cynigion ar gyfer gwaith dichonoldeb i gyfrifo newidynnau newydd
 • manylebau'r sail boblogaeth
 • cwblhau'r cyfrifiad yn ystod cyfnod o newid
 • paradata

Rydym ni'n darparu rhagor o wybodaeth fanwl yn y dogfennau ategol o’r enw ‘Cynigion drafft ar gyfer cynnwys data allbynnau’ a ‘Cynigion rhaglen ddadansoddi Cyfrifiad 2021’ sydd ar gael ar waelod y dudalen hon.

Sut y byddwn ni'n gwerthuso eich ymatebion

Byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu i wneud y canlynol:

 • asesu cryfder anghenion defnyddwyr ar gyfer data'r cyfrifiad y gofynnwyd amdanynt yn seiliedig ar ddiben gofyn am y data
 • blaenoriaethu'r broses o ddatblygu cynhyrchion allbynnau arfaethedig
 • ein helpu i gwblhau ein cynlluniau ar gyfer allbynnau Cyfrifiad 2021

Yna, byddwn yn mesur yn erbyn ffactorau eraill wrth ystyried sut y bydd cyhoeddi'r data o fudd i'r cyhoedd. Mae'r ffactorau hyn yn cynnwys ansawdd data a datgelu risg gwybodaeth bersonol.

Hygyrchedd
Gallwn ddarparu'r holl ddeunydd sy'n ymwneud â'r ymgynghoriad hwn mewn fformatau braille, print mawr neu sain ar gais. Gallwch wneud cais am ddehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau ategol.

Audiences

 • Anyone from any background

Interests

 • Business
 • Crime
 • Economy
 • Health
 • Labour market
 • Migration
 • Population
 • Statistics
 • Data
 • Formal consultations