Census 2021 outputs: content design and release phase proposals

Closed 5 Oct 2021

Opened 13 Jul 2021

Feedback updated 31 Mar 2022

We asked

We, the Office for National Statistics (ONS), invited views on our proposals for the content design and release of Census 2021 outputs for England and Wales. In the proposals, we outlined how we plan to release census data and analysis in a phased approach.  

The consultation questions covered all phases of the release schedule. These phases are: 

 • phase one: population estimates cross tabulated by age and sex, household estimates and other univariate data published as part of topic summaries or area profiles 

 • phase two: multivariate data for the usual resident, household and communal establishment population bases 

 • phase three: alternative population bases, small populations, origin-destination and microdata 

 • beyond 2023: UK data and more complex analysis 

Gofynnon ni 

Gwnaethom ni, y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), wahodd sylwadau am ein cynigion ar gynllun cynnwys a rhyddhau allbynnau Cyfrifiad 2021 ar gyfer Cymru a Lloegr. Yn y cynigion, amlinellwyd sut rydym yn bwriadu rhyddhau data'r cyfrifiad a gwaith dadansoddi fesul tipyn.  

Roedd cwestiynau'r ymgynghoriad yn cwmpasu pob cam o'r amserlen datganiadau. Mae'r rhain yn cynnwys: 

 • cam un: amcangyfrifon o'r boblogaeth wedi'u croesdablu yn ôl oedran a rhyw, amcangyfrifon o gartrefi a data unamryweb eraill a gyhoeddwyd fel rhan o grynodebau o bynciau neu broffiliau ardal 

 • cam dau: data amlamrywedd ar gyfer seiliau poblogaeth preswylwyr arferol, cartrefi a sefydliadau cymunedol 

 • cam tri: seiliau poblogaeth amgen, poblogaethau bach, data tarddiad-cyrchfan a microdata 

 • y tu hwnt i 2023: data'r DU a gwaith dadansoddi mwy cymhleth 

You said

We received a total of 312 responses to the consultation. Of these, 240 were submitted by people in their professional capacity, including 211 on behalf of an organisation.

In general, respondents said they supported our proposals. However, they did request some specific changes and additions.

We’ve provided detail of your requests for phase one products in the Census 2021 outputs consultation response: part one (pdf, 634KB) document, in the “Phase one conclusions” sections.

We’ve provided detail of your requests for products from phase two, phase three and beyond 2023 in the Census 2021 outputs consultation response: part two (pdf, 835KB) document. These are in the sections titled:

 • “Statistical products: conclusions”
 • “Census during a period of change: conclusions”
 • “Paradata: conclusions”

In both these response documents, we also share the reasons you gave for the changes you’re requesting to our proposals.

You can find the original proposals you consulted on in the consultation document (pdf, 929KB)

 

Dywedoch chi  

Cawsom gyfanswm o 312 o ymatebion i'r ymgynghoriad. O'r rhain, roedd 240 gan bobl mewn rhinwedd broffesiynol, gan gynnwys 211 ar ran sefydliad.

Yn gyffredinol, dywedodd yr ymatebwyr eu bod o blaid ein cynigion. Fodd bynnag, gofynnwyd am rai newidiadau ac ychwanegiadau penodol.

Rydym wedi darparu manylion eich ceisiadau ar gyfer cynhyrchion cam un yn y ddogfen Ymateb i ymgynghoriad allbynnau Cyfrifiad 2021: rhan un (pdf, 634KB), yn yr adrannau “Casgliadau cam un”.

Rydym wedi darparu manylion eich ceisiadau ar gyfer cynhyrchion o gam dau, cam tri a thu hwnt i 2023 yn y ddogfen Ymateb i ymgynghoriad allbynnau Cyfrifiad 2021: rhan dau (pdf, 812KB).

Mae'r rhain yn yr adrannau o dan y teitlau:

 • “Cynhyrchion ystadegol: casgliadau”
 • “Y cyfrifiad yn ystod cyfnod o newid: casgliadau”
 • “Paradata: casgliadau”

Yn y ddwy ddogfen ymateb hyn, rydym hefyd yn rhannu eich rhesymau dros y newidiadau rydych yn gofyn amdanynt i'n cynigion.

Gallwch ddod o hyd i'r cynigion gwreiddiol y gwnaethoch ymgynghori arnynt yn y ddogfen ymgynghori (pdf, 1MB).

We did

We’ve been evaluating respondents’ feedback about our proposals. We reviewed each request to assess if a minimum strength of need was provided for us to consider making the requested change. We then grouped respondents’ requests under one of the following three categories. 

These categories are:

 1. not enough user need to consider changing the existing proposal
 2. enough user need, and we’re now assessing how feasible it is to change the proposal
 3. enough user need, and we’re able to change the proposal

Where we need to consider the feasibility of a request, we will consider factors such as statistical disclosure, data quality and cost. As such, users should not draw conclusions about our decisions for Census 2021 outputs based on these two consultation response reports alone.

We’ve provided a full list of our proposed changes to the phase one proposals, based on respondent feedback, in the Census 2021 outputs consultation response: part one (pdf, 634KB) document. These are listed in the “Summary of changes to phase one proposals” section.

We’ve provided a full list of our proposed changes to the proposals from phase two, phase three and beyond 2023, based on respondent feedback, in the Census 2021 outputs consultation response: part two (pdf, 835KB)  document. These are listed in the “Summary of changes to proposals” section.

Once our plans for each phase of the release schedule are finalised, we will publish the detail of those plans on the Census 2021 outputs webpages on the Office for National Statistics website.
 

Gwnelon ni 

Rydym wedi bod yn gwerthuso adborth yr ymatebwyr am ein cynigion. Gwnaethom adolygu pob cais i asesu a oedd angen digon cryf i ni ystyried gwneud y newid y gofynnwyd amdano. Yna cafodd ceisiadau'r ymatebwyr eu grwpio o dan un o'r tri chategori canlynol. 

Y categorïau hyn yw:

 1. dim digon o angen ymhlith defnyddwyr i ystyried newid y cynnig presennol
 2. digon o angen ymhlith defnyddwyr, ac rydym bellach yn asesu pa mor ymarferol yw newid y cynnig
 3. digon o angen ymhlith defnyddwyr, a gallwn newid y cynnig

Lle mae angen i ni ystyried ymarferoldeb cais, byddwn yn ystyried ffactorau megis datgelu ystadegol, ansawdd data a chost. Fel y cyfryw, ni ddylai defnyddwyr ddod i gasgliadau ynghylch ein penderfyniadau ar gyfer allbynnau Cyfrifiad 2021 yn seiliedig ar y ddau adroddiad ymateb i'r ymgynghoriad yn unig.

Rydym wedi darparu rhestr lawn o'n newidiadau arfaethedig i gynigion cam un, yn seiliedig ar adborth ymatebwyr, yn y ddogfen Ymateb i ymgynghoriad allbynnau Cyfrifiad 2021: rhan un (pdf, 634KB). Rhestrir y rhain yn yr adran “Crynodeb o'r newidiadau i gynigion cam un”.

Rydym wedi darparu rhestr lawn o'n newidiadau arfaethedig i'r cynigion o gam dau, cam tri a thu hwnt i 2023, yn seiliedig ar adborth yr ymatebwyr, yn y ddogfen Ymateb i ymgynghoriad allbynnau Cyfrifiad 2021: rhan dau (pdf, 812KB).  Rhestrir y rhain yn yr adran “Crynodeb o'r newidiadau i gynigion”.

Unwaith y bydd gennym fersiwn derfynol ein cynlluniau ar gyfer pob cam o'r amserlen datganiadau, byddwn yn cyhoeddi manylion y cynlluniau hynny ar dudalennau gwe allbynnau Cyfrifiad 2021 ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

 

Published responses

View submitted responses where consent has been given to publish the response.

Overview

This consultation gave the public the opportunity to respond to our proposals for the content design and release of Census 2021 outputs for England and Wales.  

The feedback respondents gave will help us determine the final design of Census 2021 outputs and identify any new user needs that Census 2021 outputs can help to address.  

We’ve provided links to the original proposals and supporting consultation documents in the “related links” section at the bottom of the page.   

Trosolwg 

Rhoddodd yr ymgynghoriad hwn y cyfle i'r cyhoedd ymateb i'n cynigion ar gynllun cynnwys a rhyddhau allbynnau Cyfrifiad 2021 ar gyfer Cymru a Lloegr. 

Bydd adborth yr ymatebwyr yn ein helpu i bennu cynllun terfynol allbynnau Cyfrifiad 2021 a nodi unrhyw anghenion newydd sydd gan ddefnyddwyr y gall allbynnau Cyfrifiad 2021 helpu i'w diwallu.  

Rydym wedi darparu dolenni i'r cynigion gwreiddiol a dogfennau ymgynghori ategol yn yr adran “related links” ar waelod y dudalen. 

 

Audiences

 • Anyone from any background

Interests

 • Business
 • Crime
 • Economy
 • Health
 • Labour market
 • Migration
 • Population
 • Statistics
 • Data
 • Formal consultations